กฎระเบียบกำหนดระดับการสัมผัสเสียงรบกวนส่วนบุคคลรายวันเกินกว่าการได้ยิน
ควรใช้การป้องกัน (Health and Safety Executive, HSE, 2005) ถ้าทุกวัน
การเปิดรับเสียงอยู่เหนือระดับการกระทำแรกที่ 80 dB(A) แต่ต่ำกว่าวินาที
ระดับการทำงาน 85 dB(A) ควรมีอุปกรณ์ป้องกันการได้ยินสำหรับพนักงาน
หากการสัมผัสเสียงรบกวนรายวันเกินระดับการกระทำที่สองหรือหากมีระดับสูงสุด
เกิน 137 dB SPL ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน เสียงรบกวนส่วนตัวทุกวัน
ระดับการเปิดรับสามารถคำนวณได้จากความรู้เกี่ยวกับระดับและระยะเวลาของ
สิ่งเร้า
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)